PRIVATUMO PRANEŠIMAS

UAB „Padėjėjas.lt“, juridinio asmens kodas: 302810130, buveinės adresas: M. Valančiaus g. 3-11, Vilnius, el. p. [email protected] (toliau – Padėjėjas.lt arba bendrovė) pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje http://www.padejejas.lt (toliau – Svetainė), teisę į privatumą.

Šis privatumo pranešimas taikomas tais atvejais, kai asmuo per bendrovės internetinę svetainę pateikia savo asmens duomenis.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą užklausą (užpildant užklausos formą), kurioje pateikiate vardą ir el. pašto adresą.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų išreikštą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami užklausas Svetainėje, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami ir neatskleidžiami. Tačiau duomenų gavėjais gali būti bendrovės vardu veikiantys duomenų tvarkytojai: debesijos, serverių nuomos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų (IT) ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, programinę įrangą kuriančios įmonės ir kiti galimi paslaugų teikėjai. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui.

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos teritorijoje.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą parašant bendrovei el. paštu [email protected]

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Atsakymai į pranešimus (pretenzijas) pateikiami tokia forma, kokia bendrovė gavo pranešimą, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Privatumo pranešimo keitimas

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo pranešimo sąlygas. Apie pakeitimus bendrovė praneša Svetainėje.

UAB „Padėjėjas.lt“

[email protected]